Vodič za priznavanje sorti - Povrće

PROCEDURA ISPITIVANjA SORTI POVRĆA U SVRHU PRIZNAVANjA

 1. Za postupak priznavanja/odobravanja sorte podnosi se "Zahtev za priznavanje sorte" Ministarstvu, Odseku za priznavanje sorti, koji se sastoji od obrasca Zahtev za priznavanje novostvorenih domaćih i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hibrida) i Tehničkog upitnika koji je poseban za svaku biljnu vrstu. Zahtev može podneti vlasnik sorte/hibrida (semenska kuća, institut, oplemenjivač, zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica.

 2. Takodje se uz Zahtev za strane sorte dostavlja i original potvrda za urađen DUS test u nekoj od zemalja članica UPOV-a i opis sorte u skladu sa UPOV ili CPVO šemom za opis sorte. Potvrda mora biti na srpskom ili na engleskom jeziku (ako je na drugom jeziku prevod mora biti overen od strane sudskog tumača).

 3. Zahtev i Tehnički upitnik se dostavljaju popunjeni na srpskom jeziku štampanim slovima (pisaćom mašinom ili odštampano na štampaču) uz obaveznu overu na poslednjoj strani sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica.

 4. Zahtev i Tehnički upitnik se ne smeju menjati i skraćivati od strane podnosioca Zahteva za priznavanje, već se samo popunjavaju odgovarajuće rubrike sa traženim podacima.

 5. Ukoliko se prijavljuju sorte strane semenske kuće podnosilac zahteva uz Zahtev dostavlja Ovlašćenje o zastupništvu (original i prevod).

 6. Uz Zahtev se prilaže i propratno pismo u kome se navodi da se sorta prijavljuje u postupak priznavanja (za domaće novostvorene sorte) ili odobravanje uvođenja u proizvodnju (za strane sorte).

 7. Uz prijavu se uplaćuje administrativna taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, poziv na broj 97, 50-016 korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom za ispitivanje sorte (navesti ime sorte). Uplatnica se prilaže uz Zahtev (prijavu).

 8. Zahtevi za priznavanje sorti sa pratećim tehničkim upitnicima, opisom sorti i uplatnicom ili potvrdom o uplaćenoj taksi podnose na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registracioni broj pod kojim će se voditi do okončanja upravnog postupka, tj do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja sorte. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu Omladinskih brigada 1 (SIV3), 11070 Beograd, ali sa obaveznom naznakom "za pisarnicu" i ne šalju se na lično ime osobe koja je nadležna za određene biljne vrste. Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe, umnožavanja predosnovnog semena i drugo. Određeni dopisi mogu se poslati ili dostaviti nadležnoj osobi za šta možete dobiti informaciju u direktnom kontaktu sa zaposlenim koji je nadležan za određene biljne vrste.

 9. Uzorci semena sorti koje se ispituju u DUS testovima dostavljaju se lično na adresu Ministarstva poljoprivrede, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu. Rokovi dostave prijava i količine semena moraju biti ispoštovani.

 10. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se "Zahtev za uvoz semena radi vođenja postupka uvođenja u proizvodnju", uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni saglasno sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odseku za priznavanje sorti.

 11. Postupak DUS ispitivanja traje dve godine.

 12. Nakon završenog DUS ispitivanja u trajanju od dve godine, ili dostavljanja pozitivnog rezultata DUS-testa iz neke zemlje članice UPOV-a izdaje se rešenje o priznavanju i sorta/hibrid može da se pusti u promet.

Za sve ostale informacije zvati. 011/2602-829.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja" ("Službeni glasnik R.Srbije", br 30/10).