IZMENA ADMINISTRATIVNIH TAKSI (od 01.07.2021.godine)

Prilikom podnošenja Zahteva za priznavanje sorti  uplaćuju se takse koje se primenjuju za spise i radnje organa u Republici Srbiji

Po tarifnom broju 1.
Za podnošenje zahteva u iznosu od 330 dinara

Po tarifnom broju 9.
Za izdavanje rešenja od 570 dinara

Po tarifnom broju 19.
Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar (upis u Registar sorti poljoprivrednog bilja):

1) po zahtevu za upis u Registar   od 1.660 dinara.

2) po zahtevu za upis promena u Registar  od 800 dinara

3)po zahtevu za brisanje iz Registra od 1.660 dinara.

Za uverenje o podacima upisanim u Registar  od  800 dinara.

 

Takse po tarifnom broju 1., 9. i  19. pod 1). - se mogu uplatiti zbirno (2.560 dinara) na jednoj uplatnici.

Prilikom podnošenja Zahteva za uvoz semena, na osnovu  Zakona o priznavanju sorti, a po članu 30, naplaćuju se takse po tarifnom broju 1. i  9. i iznose 900 dinara.

Sve takse se uplaćuju na račun br. 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na br. 50-016. Primalac je Budžet Republike Srbije.

PRIJAVLJIVANJE SORTI POVRĆA

Prilikom prijavljivanja sorti povrća uz zahtev je potrebno uplatiti takse, a na posebnoj uplatinici (u smislu Odluke o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje i dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja, tačka 3. od 28.10. 2016. godine a koja stupa na snagu 01.01.2017. godine) 8.100 dinara prema modelu uplatinice na slici: