Vodič za priznavanje sorti - Strna žita

PROCEDURA ISPITIVANjA SORTI STRNIH ŽITA U SVRHU PRIZNAVANjA

 1. Za postupak priznavanja sorte podnosi se "Zahtev za priznavanje sorte" Ministarstvu, Odeljenju za priznavanje sorti, koji se sastoji od obrasca Zahteva i Tehničkog upitnika koji su posebni za svaku biljnu vrstu. Zahtev može podneti vlasnik sorte (semenska kuća, institut, oplemenjivač, zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica. Takođe se uz Zahtev dostavlja i opis sorte u skladu sa UPOV ili CPVO šemom za opis sorte i DUS izveštaj.

 2. Zahtev, Tehnički upitnik, opis sorte i DUS izveštaj se dostavljaju popunjeni na srpskom jeziku štampanim slovima (pisaćom mašinom ili odštampano na štampaču) uz obaveznu overu na poslednjoj strani sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Za strane sorte je poželjno priložiti i original Tehničkog upitnika, opisa sorte i DUS izveštaja na engleskom jeziku.

 3. Zahtevi i Tehnički upitnici se nalaze na sajtu Odeljenja za priznavanje sorti (www.sorte.minpolj.gov.rs). Zahtev i Tehnički upitnik se ne smeju menjati i skraćivati od strane podnosioca Zahteva za priznavanje, već se samo popunjavaju odgovarajuće rubrike sa traženim podacima.

 4. Ukoliko se prijavljuju sorte strane semenske kuće podnosilac zahteva uz Zahtev dostavlja ovlašćenje o zastupanju (original i prevod).

 5. Uz Zahtev se prilaže i propratno pismo u kome se navodi da se sorta prijavljuje u postupak priznavanja.

 6. Uz prijavu se uplaćuje administrativna taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, poziv na broj 97, 50-016 korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom za ispitivanje sorte (navesti ime sorte). Uplatnica se prilaže uz Zahtev za priznavanje.

 7. Zahtevi za priznavanje sorti sa pratećim tehničkim upitnicima, opisom sorti, DUS izveštajem i potvrdom o uplaćenoj taksi se podnose na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registracioni broj pod kojim će se voditi do okončanja upravnog postupka, tj. do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja sorte. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenje za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, i ne šalju se na lično ime osobe koja je nadležna za određene biljne vrste. Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe, umnožavanja predosnovnog semena i drugo. Određeni dopisi mogu se poslati ili dostaviti nadležnoj osobi za šta možete dobiti informaciju u direktnom kontaktu sa zaposlenim koji je nadležan za određene biljne vrste.

 8. Uzorci semena i klasova sorti koje se ispituju u VCU i DUS testovima dostavljaju se lično na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu (spisak sa rokovima i količinama semena se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva www.minpolj.gov.rs i Odeljenja za priznavanje sorti www.sorte.minpolj.gov.rs ili se može dobiti od nadležnog za određenu grupu kultura).

 9. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se zahtev Upravi za zaštiti bilja, uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni u skladu sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odeljenju za priznavanje sorti.

 10. Postupak ispitivanja traje dve godine. Za drugu godinu ispitivanja dostavljaju se novi uzorci semena za koje se podnosi zahtev za uvoz semena po prethodno navedenoj proceduri.

 11. Nakon završenog ispitivanja (sortnih mikroogleda) u trajanju od dve godine, statistički se obrađuju rezultati ogleda i laboratorijski rezultati, sastaje se komisija za određenu grupu kultura na kojoj se razmatraju rezultati ispitvanja i sorta se predlaže ili ne predlaže za priznavanje. Nakon toga se izdaju rešenja o priznavanju i sorta se upisuje u Registar priznatih sorti poljoprivrednog bilja i može da se pusti u promet.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljopirvrednog bilja" ("Službeni glasnik R. Srbije", br. 30/2010).