Vodič za priznavanje / registraciju sorti

Odsek za priznavanje sorti je zadužen za sprovođenje odredaba Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10).

Seme i sadni matrerijal sorti poljoprivrednog bilja se može stavljati u promet i proizvodnju u Republici Srbiji samo ako je sorta upisana u Registar sorti poljoprivrednog bilja na osnovu Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Da bi domaće i strane sorte ratarskih kultura i novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i podloga bile upisane u Registar sorti moraju da prođu proceduru ispitivanja određenih bitnih osobina i da se utvrdi da:

 1. je različita, uniformna i stabilna (DUS test);

 2. ima bolju proizvodnu i upotrebnu vrednost (VCU test);

 3. je ime u skladu sa propisanim zahtevima.

Strane sorte voćaka, vinove loze i podloga se administrativnom procedurom upisuju u Registar sorti.

Postupak priznavanja sorte pokreće se na osnovu Zahteva koji podnosi vlasnik sorte, odnosno njegov ovlašćeni zastupnik.

Ispitivanje sorti ratarskih kultura na oglednom polju traje 2 godine. Ispitivanje novostvorenih domaćih kandidata za sorte voćaka, vinove loze i podloga se vrši 2 godine u periodu rodnosti i traje različit vremenski period u zavisnosti od vrste voćaka. Upis stranih sorti voćaka, vinove loze i podloga u Registar sorti traje najviše 7 dana.

Vodič za priznavanje sorti - Krompir

Sorte krompira Srbija

Potrebna dokumentacija i koraci u postupku registracije sorti krompira: za svaku sortu ponaosob potrebno je priložiti zahtev, tehnički upitnik, naknadu i takse:
1/ Zahtev za priznavanje sorte: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-priznavanje-sorti

2/ Ovlašćenje vlasnika sorte: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sites/default/files/novo%20ovlascenje.docx

3/ Tehnički upitnik za odgovarajuću vrstu: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/tehni%C4%8Dki-upitnik-za-krompir

4/ Na linku http://www.sorte.minpolj.gov.rs/node/2968 može se naći uputstvo za uplatu administrativne takse (870 dinara po zahtevu + 1610 dinara za upis u registar; može se uplatiti i sve zajedno - 2480 din)

5/ Zahtev za priznavanje, sa pratećim tehničkim upitnikom i potvrdom o uplati taksi, podnosi se na pisarnici SIV-a 3 lično, ili se šalje poštom na adresu „Uprava za zaštitu bilja – za pisarnicu, Omladinskih brigada1, 11070 Beograd“.

6/  Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se zahtev za uvoz semena. Zahtev se takođe predaje na pisarnici Uprave za zaštitu bilja. Na jedan zahtev može se staviti više sorti, a taksa se plaća po zahtevu, a ne po broju  sorti:
http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-uvoz-semena-radi-vodjenja-postupka-priznavanja-sorte. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu, uzorci semena se u propisanim rokovima dostavljaju na lokalitet, po uputstvu Odseka za priznavanje sorti.

Za sorte krompira se radi ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti dve godine. Cena po sorti i po godini iznosi 92000 dinara: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sites/default/files/Odluka16.pdf

Podnosilac zahteva dobija godišnje rezultate ispitivanja sorti. Nakon druge godine, razmatraju se dvogodišnji rezultati. Ukoliko je sorta uspešno prošla ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti, za završetak procedure neophodan je DUS izveštaj (Distinctness, Uniformity, Stability – različitost, ujednačenost i stabilnost).

Ukoliko je sorta krompira upisana u zemlji članici UPOV, Odsek za priznavanje sorti traži službeno izveštaj o urađenom DUS testu  od strane nadležne stručne službe, ako je izveštaj dostupan. 

Pre podnošenja zahteva preporučuje se strankama da provere stanje sa DUS izveštajem.

Ukoliko DUS izveštaj nije dostupan u članicama UPOV, DUS ispitivanje se može raditi u Srbiji; ono traje dve godine i plaća se 41300 dinara po godini i po sorti. U tom slučaju proizvodni i DUS ogledi počinju i teku paralelno.

Za potrebe ispitivanja različitosti, uniformnosti i stabilnosti, količine potrebnog semena i rokovi dostave propisani su pravilnikom: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/rokovi-za-dostavu

Ukoliko se sorta prvi put priznaje u Republici Srbiji, pravilnikom je propisano i davanje imena: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/pravilnik-o-na%C4%8Dinu-odre%C4%91ivanja-imena-sorte

Za više pitanja: Katarina Zarubica, 011 260 28 29, katarina.zarubica@minpolj.gov.rs

 

Vodič za priznavanje sorti - Strna žita

PROCEDURA ISPITIVANjA SORTI STRNIH ŽITA U SVRHU PRIZNAVANjA

 1. Za postupak priznavanja sorte podnosi se "Zahtev za priznavanje sorte" Ministarstvu, Odeljenju za priznavanje sorti, koji se sastoji od obrasca Zahteva i Tehničkog upitnika koji su posebni za svaku biljnu vrstu. Zahtev može podneti vlasnik sorte (semenska kuća, institut, oplemenjivač, zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica. Takođe se uz Zahtev dostavlja i opis sorte u skladu sa UPOV ili CPVO šemom za opis sorte i DUS izveštaj.

 2. Zahtev, Tehnički upitnik, opis sorte i DUS izveštaj se dostavljaju popunjeni na srpskom jeziku štampanim slovima (pisaćom mašinom ili odštampano na štampaču) uz obaveznu overu na poslednjoj strani sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Za strane sorte je poželjno priložiti i original Tehničkog upitnika, opisa sorte i DUS izveštaja na engleskom jeziku.

 3. Zahtevi i Tehnički upitnici se nalaze na sajtu Odeljenja za priznavanje sorti (www.sorte.minpolj.gov.rs). Zahtev i Tehnički upitnik se ne smeju menjati i skraćivati od strane podnosioca Zahteva za priznavanje, već se samo popunjavaju odgovarajuće rubrike sa traženim podacima.

 4. Ukoliko se prijavljuju sorte strane semenske kuće podnosilac zahteva uz Zahtev dostavlja ovlašćenje o zastupanju (original i prevod).

 5. Uz Zahtev se prilaže i propratno pismo u kome se navodi da se sorta prijavljuje u postupak priznavanja.

 6. Uz prijavu se uplaćuje administrativna taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, poziv na broj 97, 50-016 korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom za ispitivanje sorte (navesti ime sorte). Uplatnica se prilaže uz Zahtev za priznavanje.

 7. Zahtevi za priznavanje sorti sa pratećim tehničkim upitnicima, opisom sorti, DUS izveštajem i potvrdom o uplaćenoj taksi se podnose na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registracioni broj pod kojim će se voditi do okončanja upravnog postupka, tj. do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja sorte. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenje za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, i ne šalju se na lično ime osobe koja je nadležna za određene biljne vrste. Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe, umnožavanja predosnovnog semena i drugo. Određeni dopisi mogu se poslati ili dostaviti nadležnoj osobi za šta možete dobiti informaciju u direktnom kontaktu sa zaposlenim koji je nadležan za određene biljne vrste.

 8. Uzorci semena i klasova sorti koje se ispituju u VCU i DUS testovima dostavljaju se lično na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu (spisak sa rokovima i količinama semena se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva www.minpolj.gov.rs i Odeljenja za priznavanje sorti www.sorte.minpolj.gov.rs ili se može dobiti od nadležnog za određenu grupu kultura).

 9. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se zahtev Upravi za zaštiti bilja, uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni u skladu sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odeljenju za priznavanje sorti.

 10. Postupak ispitivanja traje dve godine. Za drugu godinu ispitivanja dostavljaju se novi uzorci semena za koje se podnosi zahtev za uvoz semena po prethodno navedenoj proceduri.

 11. Nakon završenog ispitivanja (sortnih mikroogleda) u trajanju od dve godine, statistički se obrađuju rezultati ogleda i laboratorijski rezultati, sastaje se komisija za određenu grupu kultura na kojoj se razmatraju rezultati ispitvanja i sorta se predlaže ili ne predlaže za priznavanje. Nakon toga se izdaju rešenja o priznavanju i sorta se upisuje u Registar priznatih sorti poljoprivrednog bilja i može da se pusti u promet.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljopirvrednog bilja" ("Službeni glasnik R. Srbije", br. 30/2010).

Vodič za priznavanje sorti - Kukuruz

PROCEDURA ZA PRIZNAVANJE NOVOSTVORENE HIBRIDNE KOMBINACIJE I ODOBRAVANJE UVOĐENJA U PROIZVODNJU STRANOG HIBRIDA KUKURUZA

 1. Za postupak priznavanja novostvorenog hibrida odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stanog hibrida kukuruza podnosi se "Zahtev za priznavanje novostvorene hibridne kombinacije i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranog hibrida kukuruza" Ministarstvu, Odeljenju za priznavanje sorti, koji se sastoji od obrasca Zahteva i Tehničkog upitnika. Zahtev može podneti vlasnik sorte/hibrida (semenska kuća, institut, oplemenjivač ili zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica.

 2. Zahtev i Tehnički upitnik hibridne kombinacije odnosno hibrida se dostavljaju popunjeni na srpskom jeziku štampanim slovima (pisaćom mašinom ili odštampano na štampaču) uz obaveznu overu sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Za strane sorte je poželjno priložiti i original Tehničkog upitnika i opisa sorte na engleskom jeziku.

 3. Zahtev i Tehnički upitnik se nalazi na sajtu Odseka za priznavanje sorti (www.sorte.minpolj.gov.rs). Zahtev i Tehnički upitnik se ne smeju menjati i skraćivati od strane podnosioca Zahteva za priznavanje, već se samo popunjavaju odgovarajuće rubrike sa traženim podacima.

 4. Ukoliko se prijavljuje strani hibrid kukuruza, podnosilac zahteva uz Zahtev dostavlja ovlašćenje o zastupništvu (original i prevod).

 5. Uz Zahtev se prilaže i propratno pismo u kome se navodi da se hibridna kombinacija odnosno hibrid prijavljuje za postupak priznavanja (za domaće novostvorene hibride) ili odobravanje uvođenja u proizvodnju (za strane hibride).

 6. Uz Zahtev se uplaćuje administrativna taksa na broj žiro računa 840-742221843-57, poziv na broj 97, 50-016 korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom za ispitivanje hibrida (navesti ime hibridne kombinacije odnosno hibrida). Uplatnica se prilaže uz Zahtev (prijavu).

 7. Zahtevi za priznavanje hibridne kombinacije odnosno hibrida sa pratećim tehničkim upitnikom, opisom hibridne kombinacije odnosno hibrida i uplatnicom ili potvrdom o uplaćenoj taksi podnose na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registracioni broj pod kojim će se voditi do okončanja upravnog postupka, tj do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja domaćeg hibrida odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranog hibrida. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu Omladinskih brigada 1 (SIV3), 11070 Beograd, ali sa obaveznom naznakom "za pisarnicu" i ne šalju se na lično ime osobe koja je nadležna za određenu biljnu vrstu. Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe, umnožavanja predosnovnog semena i drugo. Određeni dopisi mogu se poslati ili dostaviti nadležnoj osobi za šta možete dobiti informaciju u direktnom kontaktu sa zaposlenim koji je nadležan za određenu biljnu vrstu (SIV 3, IV sprat , soba 448 telefon 311-74-77).

 8. Uzorci semena hibridnih kombinacija odnosno stranih hibrida koje se ispituju u VCU i DUS testovima dostavljaju se na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu. Broj lokaliteta i potrebne količine semena za svaku od godina ispitivanja se nalazi na posebnom linku ili se ti podaci mogu dobiti od nadležnog lica za određenu kulturu.

 9. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se "Zahtev za uvoz semena radi vođenja postupka uvođenja u proizvodnju", uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni u skladu sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odeljenju za priznavanje sorti.

 10. Postupak ispitivanja hibridne kombinacije odnosno hibrida traje dve godine. Za drugu godinu ispitivanja ponovo se dostavljaju novi uzorci semena, a ujedno se dostavlja i po 1kg netretiranog semena za F 1 generaciju kao standardni uzorak. Kad se usvoji Zakon o zaštiti biljnih sorti treba da dostavite i po 0,500 kg netretiranog semena od svake roditeljske komponente u određenom hibirdu.

 11. Nakon završenog ispitivanja hibridne kombinacije odnosno stranog hibrida u trajanju od dve godine, statistički se obrađuju rezultati ogleda i laboratorijski rezultati, sastaje se komisija za kukuruz na kojoj se razmatraju rezultati ispitvanja i novostvorena hibridna kombinacija se predlaže za priznavanje novog hibrida ili za uvođenje u proizvodnju ako je u pitanju strani hibrid. Nakon toga se izdaju rešenja o priznavanju domaćeg novostvorenog hibidda ili odobravanja uvođenja u proizvodnju stanog hibrida i sorta-hibrid se može pustiti u promet.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja" ("Službeni glasnik R.Srbije", br. 30/10)

Vodič za priznavanje sorti - Industrijsko bilje

PROCEDURA ISPITIVANjA SORTI INDUSTRIJSKOG BILJA U SVRHU PRIZNAVANjA

 1. Za postupak priznavanja/odobravanja sorte podnosi se "Zahtev za priznavanje sorte" Ministarstvu, Odeljenju za priznavanje sorti, koji se sastoji od obrasca Zahteva i Tehničkog upitnika koji su posebni za svaku biljnu vrstu. Zahtev može podneti vlasnik sorte/hibrida (semenska kuća, institut, oplemenjivač, zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica. Takodje se uz Zahtev dostavlja i opis sorte u skladu sa UPOV ili CPVO šemom za opis sorte.

 2. Zahtev, Tehnički upitnik i opis sorte se dostavljaju popunjeni na srpskom jeziku štampanim slovima (pisaćom mašinom ili odštampano na štampaču) uz obaveznu overu na poslednjoj strani sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Za strane sorte je poželjno priložiti i original Tehničkog upitnika i opisa sorte na engleskom jeziku.

 3. Zahtevi i Tehnički upitnici se nalaze na sajtu Odeljenja za priznavanje sorti (www.sorte.minpolj.gov.rs). Zahtev i Tehnički upitnik se ne smeju menjati i skraćivati od strane podnosioca Zahteva za priznavanje, već se samo popunjavaju odgovarajuće rubrike sa traženim podacima.

 4. Ukoliko se prijavljuju sorte strane semenske kuće podnosilac zahteva uz Zahtev dostavlja ovlašćenje o zastupništvu (original i prevod).

 5. Uz Zahtev se prilaže i propratno pismo u kome se navodi da se sorta prijavljuje u postupak priznavanja (za domaće novostvorene sorte) ili odobravanje uvođenja u proizvodnju (za strane sorte).

 6. Uz prijavu se uplaćuje administrativna taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, poziv na broj 97, 50-016 korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom za ispitivanje sorte (navesti ime sorte). Uplatnica se prilaže uz Zahtev (prijavu).

 7. Zahtevi za priznavanje sorti sa pratećim tehničkim upitnicima, opisom sorti i uplatnicom ili potvrdom o uplaćenoj taksi podnose na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registracioni broj pod kojim će se voditi do okončanja upravnog postupka, tj do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja sorte. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu Omladinskih brigada 1 (SIV3), 11070 Beograd, ali sa obaveznom naznakom "za pisarnicu" i ne šalju se na lično ime osobe koja je nadležna za određene biljne vrste. Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe, umnožavanja predosnovnog semena i drugo. Određeni dopisi mogu se poslati ili dostaviti nadležnoj osobi za šta možete dobiti informaciju u direktnom kontaktu sa zaposlenim koji je nadležan za određene biljne vrste.

 8. Uzorci semena sorti koje se ispituju u VCU i DUS testovima dostavljaju se lično na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu (spisak sa rokovima i količinama semena se nalazi na  sajtu Odseka za priznavanje sorti www.sorte.minpolj.gov.rs ili se može dobiti od nadležnog za određenu grupu kultura).

 9. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se "Zahtev za uvoz semena radi vođenja postupka uvođenja u proizvodnju", uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni u skladu sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odseku za priznavanje sorti.

 10. Postupak ispitivanja traje dve godine. Za drugu godinu ispitivanja dostavljaju se novi uzorci semena za koje se podnosi zahtev za uvoz semena po prethodno navedenoj proceduri.

 11. Nakon završenog ispitivanja (sortnih mikroogleda) u trajanju od dve godine, statistički se obrađuju rezultati ogleda i laboratorijski rezultati, sastaje se komisija za određenu grupu kultura na kojoj se razmatraju rezultati ispitvanja i sorta se predlaže za priznavanje (ukoliko je domaća u pitanju) ili za uvođenje u proizvodnju (ukoliko je u pitanju strana sorta). Nakon toga se izdaju rešenja o priznavanju i sorta/hibrid može da se pusti u promet.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja" ("Službeni glasnik R.Srbije", br. 30/10).

Vodič za priznavanje sorti - Krmno bilje

 1. Za postupak priznavanja/odobravanja sorte krmnog bilja podnosi se "Zahtev za priznavanje sorte" Ministarstvu, Odeljenju za priznavanje, koji se sastoji od sledeće dokumentacije:  
  1 - zahtev za priznavanje odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih sorti krmnog bilja popunjen na srpskom jeziku i overen sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica
  2 - tehnički upitnik i opis sorte u skladu sa UPOV-im vodičem za svaku kulturu posebno i popunjen na srpskom jeziku. Za strane sorte je poželjno priložiti i original Tehničkog upitnika i opisa sorte na engleskom jeziku.
  3 - punomoć tj. ovlašćenje o zastupništvu (orginal i prevod) ako se radi o sortama stranih semenskih kuća i podnosi ga zastupnik.
  4 - uplatnica (na ime administrativnih troškova sa naznakom za ispitivanje sorte (navesti ime sorte) potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun br. 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj 50-016, korisnik uplate je Budžet republike Srbije.

  Zahtev za priznavanje može podneti vlasnik sorte/hibrida (semenska kuća, institut, oplemenjivač, zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica.

 2. Zahtevi za priznavanje sorte sa pratećim tehničkim upitnicima, opisom sorti i uplatnicom ili potvrdom o uplaćenoj taksi podnose se na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registarski broj pod kojim se vodi do okončanja upravnog postupka, tj. do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja sorte. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu Omladinskih brigada 1 (SIV 3), 11070 Novi Beograd i to sa obaveznom naznakom "za pisarnicu".Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe i drugo.

 3. Uzorci semena sorti koje se ispituju u VCU i DUS testovima dostavljaju se lično na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV 3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu i dostavljeno u propisanim rokovima zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

 4. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se "Zahtev za uvoz semena radi vođenja postupka uvođenja u proizvodnju", uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni u skladu sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odseku za priznavanje sorti.

 5. Nakon provere podataka sorta se ispituje u oglednom polju i labaratoriji prema nacrtu Pravilnika o metodama ispitivanja sorti krmnog bilja u cilju priznavanja/odobravanja uvođenja u proizvodnju. Postupak ispitivanja traje dve godine.

 6. Nakon završenog ispitivanja rezultati ogleda i labaratorijski rezultati obrađuju se statistički, nakon čega se održavaju komisije na kojima se razmatraju rezultati ispitivanja i sorta se predlaže za priznavanje (ukoliko je domaća) ili za uvođenje u proizvodnju (ukoliko je strana sorta). Nakon toga izdaju se rešenja o priznavanju/odobravanju i sorta može ići u promet.

 7. Nakon priznavanja sorte i upisa u Registar priznatih sorti, vlasnik odnosno zastupnik dužan je da dostavi uzorke semena date sorte za referentnu kolekciju i standardni uzorak.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja" (Službeni glasnik R. Srbije, br. 30/10) a prestaje da važi savezni "Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog i šumskog bilja" (Službeni list SRJ br. 45/05).

 

Sve informacije vezane za postupak priznavanja sorti krmnog bilja možete dobiti na tel: 011 2602 677.

Vodič za priznavanje sorti - Povrće

Поступак признавања сорти поврћа

Потребна документација и кораци у поступку регистрације сорти поврћа: за сваку сорту понаособ потребно је приложити захтев, технички упитник, накнаду и таксе

1/ Захтев за признавање сортеhttp://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-priznavanje-sorti

2/ Овлашћење власника сортеhttp://www.sorte.minpolj.gov.rs/sites/default/files/novo%20ovlascenje.docx

3/ Технички упитник за одговарајућу врсту: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/obrasciformulari

4/ На линку http://www.sorte.minpolj.gov.rs/node/2968 може се наћи упутство за уплату накнаде и административне таксе

5/ Захтев за признавање са пратећим техничким упитником, потврдама о уплати такси и накнаде, подноси се на писарници СИВ-а 3 лично, или се шаље поштом на адресу „Управа за заштиту биља – за писарницу, Омладинских бригада1, 11070 Београд“.

6/  За семе које стиже из иностранства подноси се захтев за увоз семена. Захтев се такође предаје на писарници Управе за заштиту биља.

На један захтев може се ставити више сорти, а такса се плаћа по захтеву, а не по броју  сорти: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-uvoz-semena-radi-vodjenja-postupka-priznavanja-sorte. Након обављеног фитосанитарног прегледа на граничном прелазу, узорци семена се у прописаним роковима достављају Одсеку за признавање сорти.

Уколико је сорта уписана у земљи чланици UPOV, Одсек за признавање сорти тражи службено извештај о урађеном DUS тесту (Distinctness, Uniformity, Stability – различитост, уједначеност и стабилностод стране надлежне стручне службе, уколико је извештај доступан.

Пре подношења захтева препоручује се странкама да провере стање са ДУС извештајем, зато што се уплате накнаде и такси не враћају.

Уколико DUS извештај није доступан, DUS испитивање се може радити у Србији; оно траје две године и плаћа се 41.300 динара по години и по сорти.

За потребе испитивања различитости, униформности и стабилности, количине потребног семена и рокови доставе прописани су правилником: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/rokovi-za-dostavu.

Уколико се сорта први пут признаје у Републици Србији, правилником је прописано и давање имена: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/pravilnik-o-na%C4%8Dinu-odre%C4%91ivanja-imena-sorte

За више питања: Катарина Зарубица, 011 260 28 29, katarina.zarubica@minpolj.gov.rs

Vodič za priznavanje sorti - Voće i vinova loza

Sadni materijal sorti voćaka i vinove loze se može stavljati u promet i proizvodnju u Republici Srbiji samo ako su te sorte upisane u Registar sorti .

Kako upisati (registrovati) stranu sortu Registar sorti?

Potrebni dokumenti su:

 1. Zahtev za upis strane sorte u Registar sorti (za svaku vrstu posebno). Rok za dostavu zahteva.

 2. Morfološki opis sorte u skladu sa deskriptorima UPOV-a (primer opisa po UPOV–om deskriptoru).

 3. Ovlašćenje vlasnika strane sorte (obrazac koji popunjava vlasnik sorte) da se ona može upisati u Registar sorti u Srbiji. Ukoliko je sorta zaštićena, a vlasnik iz inostranstva prenosi pravo umnožavanja sadnog materijala date sorte na podnosioca Zahteva za upis strane sorte u Registar sorti u Srbiji, treba priložiti i kopiju licence koja je prevedena na srpski jezik i overena od strane zvaničnog sudskog tumača.

 4. Dokaz o uplati administrativne takse na račun br. 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj. 50-016. Primalac je Budžet Republike Srbije, a svrha uplate je upis sorte u Registar sorti (na uplatnici navesti koja je sorta u pitanju).

Ukoliko su dokumenta validna i pravilno podnešena, vremenska procedura upisa sorte u Registar sorti traje maksimalno 7 dana. Nakon upisa sorte u Registar sorti, moguća je proizvodnja, uvoz i trgovina sadnim materijalom registrovane sorte. Svaka introdukuvana sorta ima svog održavaoca koji brine o njoj dok je upisana, a onog trenutka kada više ne postoji interes za održavanjem i prestaje njena komercijalizacija, ona se briše iz Registra sorti i biva čuvana u Banci biljnih gena.

Podnošenje Zahteva za upis i ostale dokumentacije se vrši na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd u vremenu od 9 do 16 h. Dokumenta se mogu poslati i poštom na adresu: Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd, Odsek za priznavanje sorti.

Postupak priznavanja novostvorene domaće sorte

 1. Zahtev za priznavanje novostvorenih domaćih sorti voćaka i vinove loze (za svaku vrstu posebno). Rok za dostavu zahteva.

 2. Određen broj sadnica novostvorene domaće sorte kandidata za ispitivanje u ogledima za proceduru priznavanja. Rok za dostavu sadnica.

 3. Dokaz o uplati administrativne takse na račun br. 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj. 50-016. Primalac je Budžet Republike Srbije, a svrha uplate priznavanje sorte (na uplatnici navesti koja je sorta u pitanju).

Ispitivanje za proceduru priznavanja novostvorenih domaćih kandidata za sorte voćaka, vinove loze i podloga traje 2 godine u periodu rodnosti na nekoliko lokaliteta. Nakon završenog ispitivanja, statistički se obrađuju rezultati ogleda i laboratorijski rezultati. Sastaje se Komisija za davanje mišljenja o priznavanju domaćih novostvorenih sorti kandidata određenih vrsta voćaka na kojoj se razmatraju rezultati ispitivanja i sorte se predlažu za priznavanje.

Podnošenje Zahteva za priznavanje i ostale dokumentacije se vrši na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd u vremenu od 9 do 16 h. Dokumenta se mogu poslati i poštom na adresu: Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd, Odsek za priznavanje sorti.

Kada se sorte ne moraju upisati u Registar sorti?

Strane sorte koje nisu upisane u Registar sorti se ne moraju registrovati po gore navedenoj proceduri pre uvoza sadnog materijala u dva slučaja:

 • Naučno-istraživačke svrhe
  Naučno-istraživačka institucija ima pravo da uveze sadni ili reprodukcioni materijal stranih neregistrovanih sorti za naučne potrebe. Broj sadnica ili reprodukcionih delova biljaka neregistrovanih sorti je ograničen, a sve u skladu sa potrebama izvođenja ogleda za naučno-istraživačka ispitivanja tih sorti. Sadni materijal neregistrovanih sorti se ne sme umnožavati i komercijalizovati, već se sme koristiti isključivo za naučne svrhe.
  Potrebna dokumenta:
  1. Zahtev za uvoz sadnog materijala neregistrovanih sorti voćaka, vinove loze i/ili hmelja za naučne potrebe.

 • Uvoz radi izvoza
  Reprodukcioni materijal stranih neregistrovanih sorti se može uvoziti bez predhodnog upisa sorte u Registar sorti, kada je cilj uvoza proizvodnja sadnica u Srbiji a za potrebe stranog naručioca.Celokupna količina proizvedenih sadnica neregistrovanih sorti mora da se izveze ugovorenom stranom naručiocu do određenog datuma. Uvoznici takvog reprodukcionog materijala ne smeju sadni materijal neregistrovanih sorti komercijalizovati u Srbiji.
  Potrebna dokumenta:
  1. Zahtev za uvoz reprodukcionog materijala neregistrovanih sorti voćaka, vinove lozei/ili hmelja radi proizvodnje sadnica za ugovorenog stranog naručioca.
  2. Ugovor zaključen sa stranim partnerom (naručiocem) o proizvodnji sadnog materijala za njegove potrebe. Ugovor mora biti preveden na srpski jezik i overen od strane zvaničnog sudskog tumača.
  3. Dokaz o uplati administrativne takse na račun broj 840-742221843-57. Primalac je Budžet Republike Srbije, a svrha uplate je uvoz sadnog materijala radi izvoza.

Podnošenje Zahteva za uvoz sadnog materijala za naučne potrebe, Zahteva za uvoz reprodukcionog materijala za potrebe stranog naručioca i ostale dokumentacije se vrši na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd u vremenu od 9 do 16h.
  Dokumenta se mogu poslati i poštom na adresu: Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd, Uprava za zaštitu bilja.