Vodič za priznavanje sorti - Kukuruz

PROCEDURA ZA PRIZNAVANJE NOVOSTVORENE HIBRIDNE KOMBINACIJE I ODOBRAVANJE UVOĐENJA U PROIZVODNJU STRANOG HIBRIDA KUKURUZA

 1. Za postupak priznavanja novostvorenog hibrida odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stanog hibrida kukuruza podnosi se "Zahtev za priznavanje novostvorene hibridne kombinacije i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranog hibrida kukuruza" Ministarstvu, Odeljenju za priznavanje sorti, koji se sastoji od obrasca Zahteva i Tehničkog upitnika. Zahtev može podneti vlasnik sorte/hibrida (semenska kuća, institut, oplemenjivač ili zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica.

 2. Zahtev i Tehnički upitnik hibridne kombinacije odnosno hibrida se dostavljaju popunjeni na srpskom jeziku štampanim slovima (pisaćom mašinom ili odštampano na štampaču) uz obaveznu overu sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Za strane sorte je poželjno priložiti i original Tehničkog upitnika i opisa sorte na engleskom jeziku.

 3. Zahtev i Tehnički upitnik se nalazi na sajtu Odseka za priznavanje sorti (www.sorte.minpolj.gov.rs). Zahtev i Tehnički upitnik se ne smeju menjati i skraćivati od strane podnosioca Zahteva za priznavanje, već se samo popunjavaju odgovarajuće rubrike sa traženim podacima.

 4. Ukoliko se prijavljuje strani hibrid kukuruza, podnosilac zahteva uz Zahtev dostavlja ovlašćenje o zastupništvu (original i prevod).

 5. Uz Zahtev se prilaže i propratno pismo u kome se navodi da se hibridna kombinacija odnosno hibrid prijavljuje za postupak priznavanja (za domaće novostvorene hibride) ili odobravanje uvođenja u proizvodnju (za strane hibride).

 6. Uz Zahtev se uplaćuje administrativna taksa na broj žiro računa 840-742221843-57, poziv na broj 97, 50-016 korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom za ispitivanje hibrida (navesti ime hibridne kombinacije odnosno hibrida). Uplatnica se prilaže uz Zahtev (prijavu).

 7. Zahtevi za priznavanje hibridne kombinacije odnosno hibrida sa pratećim tehničkim upitnikom, opisom hibridne kombinacije odnosno hibrida i uplatnicom ili potvrdom o uplaćenoj taksi podnose na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registracioni broj pod kojim će se voditi do okončanja upravnog postupka, tj do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja domaćeg hibrida odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranog hibrida. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu Omladinskih brigada 1 (SIV3), 11070 Beograd, ali sa obaveznom naznakom "za pisarnicu" i ne šalju se na lično ime osobe koja je nadležna za određenu biljnu vrstu. Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe, umnožavanja predosnovnog semena i drugo. Određeni dopisi mogu se poslati ili dostaviti nadležnoj osobi za šta možete dobiti informaciju u direktnom kontaktu sa zaposlenim koji je nadležan za određenu biljnu vrstu (SIV 3, IV sprat , soba 448 telefon 311-74-77).

 8. Uzorci semena hibridnih kombinacija odnosno stranih hibrida koje se ispituju u VCU i DUS testovima dostavljaju se na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu. Broj lokaliteta i potrebne količine semena za svaku od godina ispitivanja se nalazi na posebnom linku ili se ti podaci mogu dobiti od nadležnog lica za određenu kulturu.

 9. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se "Zahtev za uvoz semena radi vođenja postupka uvođenja u proizvodnju", uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni u skladu sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odeljenju za priznavanje sorti.

 10. Postupak ispitivanja hibridne kombinacije odnosno hibrida traje dve godine. Za drugu godinu ispitivanja ponovo se dostavljaju novi uzorci semena, a ujedno se dostavlja i po 1kg netretiranog semena za F 1 generaciju kao standardni uzorak. Kad se usvoji Zakon o zaštiti biljnih sorti treba da dostavite i po 0,500 kg netretiranog semena od svake roditeljske komponente u određenom hibirdu.

 11. Nakon završenog ispitivanja hibridne kombinacije odnosno stranog hibrida u trajanju od dve godine, statistički se obrađuju rezultati ogleda i laboratorijski rezultati, sastaje se komisija za kukuruz na kojoj se razmatraju rezultati ispitvanja i novostvorena hibridna kombinacija se predlaže za priznavanje novog hibrida ili za uvođenje u proizvodnju ako je u pitanju strani hibrid. Nakon toga se izdaju rešenja o priznavanju domaćeg novostvorenog hibidda ili odobravanja uvođenja u proizvodnju stanog hibrida i sorta-hibrid se može pustiti u promet.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja" ("Službeni glasnik R.Srbije", br. 30/10)