Vodič za priznavanje sorti - Krmno bilje

 1. Za postupak priznavanja/odobravanja sorte krmnog bilja podnosi se "Zahtev za priznavanje sorte" Ministarstvu, Odeljenju za priznavanje, koji se sastoji od sledeće dokumentacije:  
  1 - zahtev za priznavanje odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih sorti krmnog bilja popunjen na srpskom jeziku i overen sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica
  2 - tehnički upitnik i opis sorte u skladu sa UPOV-im vodičem za svaku kulturu posebno i popunjen na srpskom jeziku. Za strane sorte je poželjno priložiti i original Tehničkog upitnika i opisa sorte na engleskom jeziku.
  3 - punomoć tj. ovlašćenje o zastupništvu (orginal i prevod) ako se radi o sortama stranih semenskih kuća i podnosi ga zastupnik.
  4 - uplatnica (na ime administrativnih troškova sa naznakom za ispitivanje sorte (navesti ime sorte) potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun br. 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj 50-016, korisnik uplate je Budžet republike Srbije.

  Zahtev za priznavanje može podneti vlasnik sorte/hibrida (semenska kuća, institut, oplemenjivač, zastupnik). Za strane kompanije Zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik koji ima status pravnog lica.

 2. Zahtevi za priznavanje sorte sa pratećim tehničkim upitnicima, opisom sorti i uplatnicom ili potvrdom o uplaćenoj taksi podnose se na pisarnici Ministarstva (SIV 3, soba 19A). Svaki Zahtev dobija registarski broj pod kojim se vodi do okončanja upravnog postupka, tj. do kraja ispitivanja u svrhu priznavanja sorte. Zahtevi se na pisarnici predaju lično (od 9-15 sati) ili se šalju poštom na adresu Omladinskih brigada 1 (SIV 3), 11070 Novi Beograd i to sa obaveznom naznakom "za pisarnicu".Ovo pravilo važi za svaku vrstu zvaničnog Zahteva, kao što su Zahtevi za uvoz semena za potrebe odobravanja uvođenja u proizvodnju, uvoza radi izvoza, naučne potrebe i drugo.

 3. Uzorci semena sorti koje se ispituju u VCU i DUS testovima dostavljaju se lično na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, (SIV 3) Beograd. Seme mora biti upakovano u odgovarajuću ambalažu i dostavljeno u propisanim rokovima zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

 4. Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se "Zahtev za uvoz semena radi vođenja postupka uvođenja u proizvodnju", uplaćuje odgovarajuća taksa na br. žiro računa 840-742221843-57, korisnik uplate je Budžet Republike Srbije, sa naznakom "za uvoz semena" na uplatnici. Uzorci semena moraju biti dostavljeni u skladu sa propisima za uvoz semena u skladu sa Zakonom o semenu. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu uzorci semena u propisanim rokovima se dostavljaju Odseku za priznavanje sorti.

 5. Nakon provere podataka sorta se ispituje u oglednom polju i labaratoriji prema nacrtu Pravilnika o metodama ispitivanja sorti krmnog bilja u cilju priznavanja/odobravanja uvođenja u proizvodnju. Postupak ispitivanja traje dve godine.

 6. Nakon završenog ispitivanja rezultati ogleda i labaratorijski rezultati obrađuju se statistički, nakon čega se održavaju komisije na kojima se razmatraju rezultati ispitivanja i sorta se predlaže za priznavanje (ukoliko je domaća) ili za uvođenje u proizvodnju (ukoliko je strana sorta). Nakon toga izdaju se rešenja o priznavanju/odobravanju i sorta može ići u promet.

 7. Nakon priznavanja sorte i upisa u Registar priznatih sorti, vlasnik odnosno zastupnik dužan je da dostavi uzorke semena date sorte za referentnu kolekciju i standardni uzorak.

Postupak priznavanja sorti je regulisan "Zakonom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja" (Službeni glasnik R. Srbije, br. 30/10) a prestaje da važi savezni "Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog i šumskog bilja" (Službeni list SRJ br. 45/05).

 

Sve informacije vezane za postupak priznavanja sorti krmnog bilja možete dobiti na tel: 011 2602 677.