Vodič za priznavanje sorti - Voće i vinova loza

Sadni materijal sorti voćaka i vinove loze se može stavljati u promet i proizvodnju u Republici Srbiji samo ako su te sorte upisane u Registar sorti .

Kako upisati (registrovati) stranu sortu Registar sorti?

Potrebni dokumenti su:

 1. Zahtev za upis strane sorte u Registar sorti (za svaku vrstu posebno). Rok za dostavu zahteva.

 2. Morfološki opis sorte u skladu sa deskriptorima UPOV-a (primer opisa po UPOV–om deskriptoru).

 3. Ovlašćenje vlasnika strane sorte (obrazac koji popunjava vlasnik sorte) da se ona može upisati u Registar sorti u Srbiji. Ukoliko je sorta zaštićena, a vlasnik iz inostranstva prenosi pravo umnožavanja sadnog materijala date sorte na podnosioca Zahteva za upis strane sorte u Registar sorti u Srbiji, treba priložiti i kopiju licence koja je prevedena na srpski jezik i overena od strane zvaničnog sudskog tumača.

 4. Dokaz o uplati administrativne takse na račun br. 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj. 50-016. Primalac je Budžet Republike Srbije, a svrha uplate je upis sorte u Registar sorti (na uplatnici navesti koja je sorta u pitanju).

Ukoliko su dokumenta validna i pravilno podnešena, vremenska procedura upisa sorte u Registar sorti traje maksimalno 7 dana. Nakon upisa sorte u Registar sorti, moguća je proizvodnja, uvoz i trgovina sadnim materijalom registrovane sorte. Svaka introdukuvana sorta ima svog održavaoca koji brine o njoj dok je upisana, a onog trenutka kada više ne postoji interes za održavanjem i prestaje njena komercijalizacija, ona se briše iz Registra sorti i biva čuvana u Banci biljnih gena.

Podnošenje Zahteva za upis i ostale dokumentacije se vrši na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd u vremenu od 9 do 16 h. Dokumenta se mogu poslati i poštom na adresu: Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd, Odsek za priznavanje sorti.

Postupak priznavanja novostvorene domaće sorte

 1. Zahtev za priznavanje novostvorenih domaćih sorti voćaka i vinove loze (za svaku vrstu posebno). Rok za dostavu zahteva.

 2. Određen broj sadnica novostvorene domaće sorte kandidata za ispitivanje u ogledima za proceduru priznavanja. Rok za dostavu sadnica.

 3. Dokaz o uplati administrativne takse na račun br. 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj. 50-016. Primalac je Budžet Republike Srbije, a svrha uplate priznavanje sorte (na uplatnici navesti koja je sorta u pitanju).

Ispitivanje za proceduru priznavanja novostvorenih domaćih kandidata za sorte voćaka, vinove loze i podloga traje 2 godine u periodu rodnosti na nekoliko lokaliteta. Nakon završenog ispitivanja, statistički se obrađuju rezultati ogleda i laboratorijski rezultati. Sastaje se Komisija za davanje mišljenja o priznavanju domaćih novostvorenih sorti kandidata određenih vrsta voćaka na kojoj se razmatraju rezultati ispitivanja i sorte se predlažu za priznavanje.

Podnošenje Zahteva za priznavanje i ostale dokumentacije se vrši na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd u vremenu od 9 do 16 h. Dokumenta se mogu poslati i poštom na adresu: Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd, Odsek za priznavanje sorti.

Kada se sorte ne moraju upisati u Registar sorti?

Strane sorte koje nisu upisane u Registar sorti se ne moraju registrovati po gore navedenoj proceduri pre uvoza sadnog materijala u dva slučaja:

 • Naučno-istraživačke svrhe
  Naučno-istraživačka institucija ima pravo da uveze sadni ili reprodukcioni materijal stranih neregistrovanih sorti za naučne potrebe. Broj sadnica ili reprodukcionih delova biljaka neregistrovanih sorti je ograničen, a sve u skladu sa potrebama izvođenja ogleda za naučno-istraživačka ispitivanja tih sorti. Sadni materijal neregistrovanih sorti se ne sme umnožavati i komercijalizovati, već se sme koristiti isključivo za naučne svrhe.
  Potrebna dokumenta:
  1. Zahtev za uvoz sadnog materijala neregistrovanih sorti voćaka, vinove loze i/ili hmelja za naučne potrebe.

 • Uvoz radi izvoza
  Reprodukcioni materijal stranih neregistrovanih sorti se može uvoziti bez predhodnog upisa sorte u Registar sorti, kada je cilj uvoza proizvodnja sadnica u Srbiji a za potrebe stranog naručioca.Celokupna količina proizvedenih sadnica neregistrovanih sorti mora da se izveze ugovorenom stranom naručiocu do određenog datuma. Uvoznici takvog reprodukcionog materijala ne smeju sadni materijal neregistrovanih sorti komercijalizovati u Srbiji.
  Potrebna dokumenta:
  1. Zahtev za uvoz reprodukcionog materijala neregistrovanih sorti voćaka, vinove lozei/ili hmelja radi proizvodnje sadnica za ugovorenog stranog naručioca.
  2. Ugovor zaključen sa stranim partnerom (naručiocem) o proizvodnji sadnog materijala za njegove potrebe. Ugovor mora biti preveden na srpski jezik i overen od strane zvaničnog sudskog tumača.
  3. Dokaz o uplati administrativne takse na račun broj 840-742221843-57. Primalac je Budžet Republike Srbije, a svrha uplate je uvoz sadnog materijala radi izvoza.

Podnošenje Zahteva za uvoz sadnog materijala za naučne potrebe, Zahteva za uvoz reprodukcionog materijala za potrebe stranog naručioca i ostale dokumentacije se vrši na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd u vremenu od 9 do 16h.
  Dokumenta se mogu poslati i poštom na adresu: Ministarstva poljoprivrede, SIV III, 11070, Novi Beograd, Uprava za zaštitu bilja.