NOVINE U ISPITIVANJU VIŠEGODIŠNJEG KRMNOG BILJA

Na sednici Komisije za krmno bilje održanoj 13. decembra 2007. godine na Rimskim Šančevima

razmatrane su mogućnosti produžetka ispitivanja kod višegodišnjeg krmnog bilja. Predloženo je da ogled sa višegodišnjim leguminozama i travama traje tri godine odnosno dve godine nakon zasnivanja ogleda. To znači da bi prva godina bila godina zasnivanja a druge dve godine bi bile proizvodne. U toku prve godine izvođači ogleda bi morali primeniti agrotehničke mere, tj. suzbijanje korova i mere zaštite kao i fenološka opažanja (nicanje,bokorenje i prezimljavanje). Da bi se ogled održao u toku prve godine mora se redovno obavljati košenje.
     Druge dve godine bi bile proizvodne i za te dve godine bi se uzimali podaci o prinosu zelene mase i suve materije koji bi se kasnije statistički obrađivali. 
      Na ovaj način bi se zadovoljio Zakon o semenu jer bi se ispitivanje novostvorenih i stranih sorti višegodišnjih leguminoza i trava vršilo u toku dve proizvodne godine nakon zasnivanja ogleda.
     Hemijske analize na leguminozama i travama bi se radile u drugoj proizvodnoj godini.
Svi članovi Komisije su jednoglasno prihvatili ovo rešenje.
     Ispitivanje višegodišnjeg krmnog bilja na ovaj način primenjivaće se od nove setve tj. od proleća 2008. godine.