Vodič za priznavanje sorti - Povrće

Поступак признавања сорти поврћа

Потребна документација и кораци у поступку регистрације сорти поврћа: за сваку сорту понаособ потребно је приложити захтев, технички упитник, накнаду и таксе

1/ Захтев за признавање сортеhttp://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-priznavanje-sorti

2/ Овлашћење власника сортеhttp://www.sorte.minpolj.gov.rs/sites/default/files/novo%20ovlascenje.docx

3/ Технички упитник за одговарајућу врсту: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/obrasciformulari

4/ На линку http://www.sorte.minpolj.gov.rs/node/2968 може се наћи упутство за уплату накнаде и административне таксе

5/ Захтев за признавање са пратећим техничким упитником, потврдама о уплати такси и накнаде, подноси се на писарници СИВ-а 3 лично, или се шаље поштом на адресу „Управа за заштиту биља – за писарницу, Омладинских бригада1, 11070 Београд“.

6/  За семе које стиже из иностранства подноси се захтев за увоз семена. Захтев се такође предаје на писарници Управе за заштиту биља.

На један захтев може се ставити више сорти, а такса се плаћа по захтеву, а не по броју  сорти: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-uvoz-semena-radi-vodjenja-postupka-priznavanja-sorte. Након обављеног фитосанитарног прегледа на граничном прелазу, узорци семена се у прописаним роковима достављају Одсеку за признавање сорти.

Уколико је сорта уписана у земљи чланици UPOV, Одсек за признавање сорти тражи службено извештај о урађеном DUS тесту (Distinctness, Uniformity, Stability – различитост, уједначеност и стабилностод стране надлежне стручне службе, уколико је извештај доступан.

Пре подношења захтева препоручује се странкама да провере стање са ДУС извештајем, зато што се уплате накнаде и такси не враћају.

Уколико DUS извештај није доступан, DUS испитивање се може радити у Србији; оно траје две године и плаћа се 41.300 динара по години и по сорти.

За потребе испитивања различитости, униформности и стабилности, количине потребног семена и рокови доставе прописани су правилником: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/rokovi-za-dostavu.

Уколико се сорта први пут признаје у Републици Србији, правилником је прописано и давање имена: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/pravilnik-o-na%C4%8Dinu-odre%C4%91ivanja-imena-sorte

За више питања: Катарина Зарубица, 011 260 28 29, katarina.zarubica@minpolj.gov.rs