Razlozi za donošenje Zakona o zaštiti biljnih sorti

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 9.11.2006. godine prihvaćen je nacrt Zakona o zaštiti biljnih sorti koji je upućen u Skupštinu Republike Srbije.

Stvaranje novih sorti poljoprivrednog bilja je dugotrajan i složen proces koji zahteva veliki trud, znanje i finansijska ulaganja. U novu sortu su ugrađena naučna saznanja iz oblasti genetike, oplemenjivanja bilja, molekularne biologije, biometrike, kao i veliko iskustvo i sveukupna intelektualna saznanja stvaraoca nove biljne sorte. Reprodukcioni materijal novostvorene sorte, u velikom broju slučajeva kada se jednom pusti u promet biva komercijalno umnožavan i sorta ekonomski iskorištavana od strane drugih lica, a oplemenjivač se lišava mogućnosti zarade i adekvatne novčane nadoknade za investicije koje je imao pri stvaranju te sorte. Da bi se oplemenjivačima, odnosno nosiocima prava oplemenjivača omogućila ekonomska nadoknada za korišćenje njihovih sorti uvedena je zaštita biljnih sorti, kao jedan od oblika zaštite prava intelektualne svojine, gde je zaštita usmerena na sortu kao intelektualno dobro, a ne na reprodukcioni materijal biljne sorte.

Zaštita intelektualne svojine u oblasti novih biljnih sorti u svetu je opšte priznata dugi niz godina, za šta postoji i odgovarajuća zakonska regulativa.

Zakon o zaštiti biljnih sorti (u daljem tekstu: Zakon) predlaže se zbog važnosti regulisanja oblasti zaštite autorskih prava oplemenjivača, stvaralaca biljnih sorti. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak zaštite biljnih sorti kao i prava i obaveze lica kome je priznato oplemenjivačko pravo.

Donošenjem novog Zakona ispraviće se suštinski nedostaci u starom Zakonu o zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja, usvojenom juna 2000.godine u Skupštini SR Jugoslavije (“Službeni list SRJ”, 28/00), u pogledu definisanja prava i obaveza nosioca prava oplemenjivača, koji nisu bili u potpunosti usklađenosti sa Konvencijom iz 1991. godine Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).

Uspešna međunarodna trgovina zahteva usklađenost pravila. Donošenjem Zakona i članstvo u UPOV-u, uz praktičnu primenu sistema zaštite sorti, intenzivirala bi se međudržavna saradnja usmerena ka ispitivanju biljnih sorti. Usvajanje ovog zakona i članstvo u UPOV-u važno je i zbog plasmana domaćeg semena i sadnog materijala na inostrana tržišta.

Realizacija Zakona će imati direktan uticaj na poljoprivredne proizvođače, oplemenjivače (nosioce prava oplemenjivača), semenske firme, rasadničare, državne institucije, odnosno državu u celini, u smislu regulisanja pitanje zaštite intelektualne svojine u svim sferama, što je jedan od preduslova da bi Republika Srbija pristupila Svetskoj trgovinskoj organizaciji, UPOV-u i EU. Zaštita sorti u skladu sa UPOV sistemom zaštite (sui generis) je u potpunosti u skladu sa zahtevima Svetske trgovinske organizacije.

Realizacija Zakona stimuliše povećanje tržišne konkurentnosti, jer upotrebom novih zaštićenih sorti omogućila bi se kvalitetnija biljna proizvodnja. Sorte koje bi ovo omogućile su zaštićene i vlasnici sorti ne žele da omoguće korišćenje takvih sorti u našoj zemlji bez zaštite svojih prava.

U svrhu regulisanja zaštite prava oplemenjivača, odnosno nosilaca prava oplemenjivača donošenje Zakona o zaštiti biljnih sorti je jedino rešenje koje je u potpunosti u skladu sa međunarodnim normativima.