TAIEX misija o registraciji i sertifikaciji sorti povrtarskih i ratarskih vrsta

 
Beograd, 27-29. septembar 2010.

Predstavnici Uprave za zaštitu bilja (Odsek za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, Odsek za zaštitu biljnih sorti, Odsek za sertifikaciju semena i sadnog materijala, Odsek za zdravlje bilja i biljni karantin) učestvovali su u radu TAIEX stručne misije o detaljnoj analizi direktiva Saveta EU o marketingu semena povrća i semenskog krompira.
 
(TAIEX= Technical Assistance and Information Exchange of the European Commission: tehnička pomoć i razmena informacija EC za zemlje koje su u procesu priključenja EU)
 
Kolege iz EU koje su pomogle svojim velikim iskustvom i praktičnim znanjem bili su Kees van Ettekoven, direktor institucije koja se bavi ogledima u svrhu priznavanja i zaštite sorti i postkontrolom u Holandiji (Naktuinbouw) i Henk van de Haar, iz Holandskog generalnog inspektorata za seme ratarskih kultura i semenskog krompira. Ovi stručnjaci učestvuju u pripremi nacrta zakona, kako u svojoj zemlji tako i u Briselu, na nivou EU, kao i u svakodnevnoj primeni date regulative na terenu.
 
U intenzivnom razgovoru učesnika, diskutovano je o direktivama 2002/55 (marketing semena povrća), 2009/145 (konzervacijske sorte povrća i amaterske sorte), 2002/56 (marketing semenskog krompira), 2002/53 (zajednički katalog ratarskih sorti), 92/33 (Marketing materijala za razmnožavanje sorti povrća koji nije seme), 2009/145 (konzervacijske sorte), o konkretnom značenju pojedinih odredbi, njihovoj primeni, praktičnim aspektima.
 
Holandski stručnjaci su nakon sastanka poslali izveštaj u TAIEX u kom su istakli usklađenost zakonskih i podzakonskih akata Srbije sa EU direktivama u diskutovanim oblastima, kao i upućenost srpskih sagovornika u pomenute teme.
 
Katarina Zarubica