Rokovi za dostavu i potrebne količine semena kukuruza

Način pakovanja

1.) Uzorak semena jedne sorte se pakuje posebno za svaki lokalitet i to u dve natron kese (dupla kesa - jednu staviti u drugu i tek nakon toga seme pakovati u te dve kese), čvrsto zatvorene (da ne bi došlo do prosipanja i mešanja semena - najbolje nakon pakovanja semena kese na vrhu više puta zaheftati). Dve natron kese su obavezne.

2.) Pakovanja jedne sorte za sve lokalitete objediniti u veću natronsku kesu (manju vreću ili sličnu adekvatnu ambalažu) na kojoj treba napisati komercijalni ili radni naziv sorte, broj uzoraka i količina semena-zrna po uzorku. Iste podatke za svaku od sorti treba staviti i na etiketu koja se stavlja u veću natronsku kesu (manju vreću ili neku drugu ambalažu).

3.) Ovako pripremljena pakovanja svih sorti koje se ispituju se dostavljaju Ministarstvu uz jasno naznačena i razdvojena pakovanja za VCU ili DUS ispitivanja (npr. spakovati VCU uzorke u jedan džak ili kutiju odvojeno od DUS uzoraka)

Uzorak semena za DUS-test se pakuje u dve natron kese na kojoj treba naznačiti radni naziv sorte ili hibirida i količinu semena.

Tretiranje pesticidima

Uzorci semena za VCU-test i za „strip“ oglede treba da budu tretirani fungicidima i insekticidima, a uzorci za DUS-test i otpornost na razne bolesti kao i standardni uzorak netretirani.

Ambalaža

Posle podnošenja prijave odnosno zahteva za priznavanje domaće novostvorene sorte ili uvođenja u proizvodnju strane sorte ako nemate mogućnosti da rešite pitanje natron kesa ili manjih vreća možete da se obratite Ministarstvu, Odseku za priznavanje sorti da vam pomogne da rešite taj problem.